Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze –Inspektor
Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor

Data ogłoszenia: 2020.12.07
I. Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin
II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Inspektor
III. Liczba lub wymiar etatu: 1/1
IV. Umowa od 01.01.2021 r.
V. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. Niezbędne
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.):
– ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
– posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków inspektora;
– ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
– nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
– ukończyła studia wyższe,
– minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku,
– ukończyła kurs kancelaryjno-archiwalny,
– stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
– ma nieposzlakowaną opinię,
– posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy inwentarzowe, pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
– znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem;
– znajomość regulacji prawnych w zakresie:
– Karty Nauczyciela,
– Kodeksu Pracy,
– Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
– umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów;
– umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
– umiejętność współpracy w zespole;
– odporność na stres;
– komunikatywność;
– wysoka kultura osobista;

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– prowadzenie sekretariatu i obsługa administracyjna PCOO
– wykonywanie czynności kancelaryjnych i archiwalnych
– obsługa interesantów PCOO
– sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji związanych z działalnością PCOO
– prowadzenie ewidencji pieczęci i ich przechowywanie
– prowadzenie gospodarki materiałów biurowych
– prowadzenie spraw dotyczących szkół i placówek oświatowych Powiatu Rypińskiego
– obsługa Systemu Informacji Oświatowej
– inne prace zlecone przez dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w zakresie zajmowanego stanowiska.

VII. Wymagane dokumenty:
– życiorys (CV),
– list motywacyjny,
– kwestionariusz osobowy (załącznik 1)
– oświadczenie (załącznik 2)
– klauzula informacyjna dla kandydata (załącznik 3),
Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
VIII. Warunki pracy na stanowisku:
• praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
• praca ul. Warszawska 38 pok. 119, 87-500 Rypin
• praca w godzinach poniedziałek, wtorek – 7:30-16:00, środa, czwartek – 7:30-15:30, piątek – 7:30-14:30
• praca w zespole,
• codzienny kontakt telefoniczny.

IX. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W listopadzie 2020 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

X. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie ul. Warszawska 38 I piętro lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji,
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – inspektor w Powiatowym Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2020 r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.pcoo.powiatrypinski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie.
Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej to 23.12.2020 r.

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie w dniu 07.12.2020 r.
Dyrektor mgr Katarzyna Szczęsny

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:2/2020
  • Nazwa jednostki zlecającej:Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie
  • Wydział:.
  • Miejsce pracyPowiatowe Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie
  • StanowiskoInspektor
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-12-07
  • Termin składania dokumentów2020-12-21
  • Sposób składania dokumentówOsobiście lub korespondencyjnie
  • Miejsce składania dokumentówSekretariat Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie, u. Warszawska 38, 87-500 Rypin
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian